Products

 

 

 

Heat Pipe

คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วกว่าระบบท่อทองแดงหลายพันเท่า ลักษณะของฮีทไปป์จะเป็นท่อโลหะที่ปิดหัวปิดท้ายภายในเป็นสูญญากาศบรรจุสารทำงานอยู่ภายในซึ่งสารทำงานภายในที่ใช้จะมี 2 แบบคือ R134A และ น้ำ การทำงานของฮีทไปป์อาศัยหลักการการระเหยและควบแน่นร่วมกับแรงโน้มถ่วงของสารทำงาน ฮีทไปป์นี้ได้ถูกนำมาใช้ระบบทำความเย็น HVAC มานานกว่า 20 ปี เนื่องจากไม่ต้องจ่ายพลังงานใดๆเข้าไปให้กับฮีทไปป์ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องปรับอากาศ และระบบฮีทไปป์นี้ไม่มีอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวทำให้โอกาสชำรุดต่ำ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย 

หลักการทำงานของฮีทไปป์

สารทำงานในท่อด้านที่ต่ำกว่าเมื่อได้รับความร้อนจากอากาศร้อนก็จะระเหยเป็นไอลอยขึ้นอีกด้านที่สูงกว่าโดยอากาศที่ผ่านส่วนนี้ไปนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำลงเนื่องจากได้ส่งผ่านความร้อนออกไปแล้ว และอากาศเย็นที่ต้องการจะไหลผ่านชุดฮีทไปป์ออกไปจะดูดความร้อนของสารทำความเย็นในฮีทไปป์ออกทำให้ไอของสารทำงานมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดควบแน่นแล้วกลายเป็นของเหลวตกลงสู่ด้านที่ต่ำกว่าอีกครั้ง จึงเรียกด้านที่ต่ำว่าด้านระเหย (Evaporation Section) และเรียกด้านที่อยู่สูงด้านควบแน่น (Condensation Section) 

ชนิดของฮีทไปป์

แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ฮีทไปป์สำหรับงานนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Heat pipe for heat recovery) และ ฮีทไปป์สำหรับลดความชื้น (Heat pipe for dehumidification)

1. ฮีทไปป์สำหรับงานนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ : การทำงานของระบบนี้คือลมที่จะปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอกจะผ่านชุดฮีทไปป์เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับลมที่จะเข้ามาภายในระบบซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็นระหว่างลมเข้าและลมออก ส่วนใหญ่ระบบนี้จะใช้กับอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ซุปเปอร์มาร์เก็ต

2. ฮีทไปป์สำหรับลดความชื้น : ความสามารถในการลดความชื้นและปรับปรุงคุณภาพของอากาศจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการต่อเข้ากับระบบปรับอากาศ (HVAC) โดยฮีทไปป์ชนิดนี้สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ 1. ฮีทไปป์ชนิดบรรจุสารทำความเย็น และ 2. ฮีทไปป์ชนิดบรรจุน้ำภายในซึ่งเหมาะกับอาคารหรือองค์กรที่ต้องการเข้าสู่ระบกรีนเทคโนโลยี