Products

 

Absorption Chiller

 

          หลักการพื้นฐานของเครื่องนี้คือการถ่ายเทความร้อนของน้ำและการระเหยของน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100oC สามารถทำได้โดยระบบจะต้องอยู่ในภาชนะความดันต่ำกว่าบรรยากาศและมีสารดูดความชื้นดูดไอน้ำออกไปเพื่อรักษาความดันภายในภาชนะให้เป็นสูญญากาศที่ค่าคงที่ตลอดเวลา ตามหลักฟิสิกส์ ความดันอากาศที่พื้นราบที่ความดันอากาศปกติเรียกว่า ความดัน1 บรรยากาศ มีค่าเทียบเท่า 760mm Hg น้ำจะเดือด(กลายเป็นไอน้ำ) ที่ +100oCแต่ที่ยอดเขา ความดันจะต่ำกว่าพื้นราบ (<760mmHg) เพราะแรงกดอากาศน้อยกว่า กล่าวคือที่ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ น้ำจะสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า +100oCจากหลักการนี้ ถ้าต้องการให้น้ำเดือดที่ +5oC ต้องทำให้ความดันอากาศอยู่ที่ 6.5mmHg 
 
 
 
กระบวนการการผลิตน้ำเย็นจากเครื่อง Absorption Chiller
         
 
 
 
 
ในเครื่อง Absorption Chillerแบ่งเป็น 4 ห้องคือ 
 
1.Generator: ความร้อนที่แปรสภาพจาก Heatwaste(5) ถูกให้กับสารละลาย LiBr(1) เกิดการระเหยของ Refrigerant(น้ำ)และทำให้สารละลายLiBrเข้มข้นตลอดเวลา
 
2.Condenser: ไอน้ำจากห้อง Generator (1) ไหลมาสู่ห้อง Condenser (2) และกลั่นตัวลงมาเป็นหยดน้ำโดยอาศัยการคายความร้อนให้กับท่อน้ำเย็นหมุนเวียนจาก Cooling Tower (6)
 
3.Evaporator: น้ำในสภาพของเหลวจาก Condenserจะไหลไปสู่ห้อง Evaporator และเกิดการเป็นไอน้ำอย่างทันทีเมื่อเข้าสู่ห้อง Evaporator (Flashing) เนื่องจากความดันอากาศภายในEvaporator ต่ำมาก ( 6.5 มม. ปรอท)ทำให้จุดเดือนของน้ำต่ำมากด้วย น้ำบางส่วนที่ไม่ทันได้เกิดการ Flashing จะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับท่อน้ำเย็น 12oC ที่หมุนเวียนจากเครื่องส่งลมเย็น (7)และระเหยกลายเป็นไอน้ำไหลไปสู่ ห้อง Absorber ส่วนน้ำ 12oC นั้น ผลจากการแลกเปลี่ยนความร้อนจะมีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 7oC ตามที่ออกแบบ และหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการให้ความเย็นต่อไป(7)
 
4.Absorber: เป็นห้องที่สารดูดความชื้นจับตัวกับไอน้ำที่ระเหยมาจากห้อง Evaporator แล้วกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวโดยคายความร้อนให้กับท่อน้ำหมุนเวียนจากระบบCooling Tower(6)และกลายเป็น LiBrเจือจาง ปั้มจะสูบสารละลาย LiBrเจือจางกลับไปยังห้อง Generator (1) ทำให้ LiBrกลับมาเข้มข้นอีกครั้ง  
 
ประเภทของเครื่อง Absorption Chiller ที่เลือกใช้ในโครงการประหยัดพลังงานแบ่งออกเป็น ประเภท ตามแหล่งพลังงานความร้อนที่ให้แก่สารละลาย LiBr 
 
1.เครื่อง Absorption Chiller แบบขับเคลื่อนด้วยน้ำร้อน 
2.เครื่อง Absorption Chiller แบบขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ 
3.เครื่อง Absorption Chiller แบบขับเคลื่อนด้วยลมร้อนที่ออกมาจากเครื่องจักรโดยตรง