Products

 

Organic Rankine Cycle (ORC)

 

 

          หลักการเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไอน้ำคือการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากการปั่น Turbine แต่สารที่นำมาปั่นกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้นไม่ใช่ไอน้ำแต่จะเป็นไอสารทำความเย็นแบบออร์แกนิคที่มีจุดเดือนต่ำทำให้สารทำความเย็นระเหยโดยใช้ความร้อนของน้ำร้อนหรือไอน้ำที่ได้จากความร้อนเหลือจากกระบวนการการผลิต เมื่อไอของสารทำความเย็นนี้ระเหยและกลายเป็นไอที่มีความร้อนยิ่งยวดจะไปขับเคลื่อนชุดturbineเพื่อผลิตการแสไฟฟ้าเมื่อหน้าที่ของสารทำความเย็นเสร็จสิ้นก็จะไหลเข้าสู่ห้อง Condenser เพื่อที่จะถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ Cooling และกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลวอีกครั้ง และถูกปั้มส่งกลับไปยังห้อง Evaporatorเพื่อรอการระเหยกลายเป็นไอที่มีความร้อนยิ่งยวดเพื่อไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป