Products

 

Economizer and Plate Heat exchanger

 

          ในเครื่อง Economizer จะมีเส้นท่อจำนวนมากขดอยู่ภายในที่ผิวภายนอกของท่อเหล่านี้จะมีครีบเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวกับก๊าซไอร้อนที่ออกมาจากเครื่องจักร โดยของเหลวจะไหลภายในท่อเพื่อรับความร้อนจากอากาศร้อนที่ผ่านท่อไป ทำให้ของเหลวมีอุณหภูมิสูงขึ้น